• Alle producten zijn toegevoegd aan uw winkelmandje.

Algemene voorwaarden

1. Toepassingsgebied

Onderhavige algemene voorwaarden beheersen de rechtsverhouding tussen de verkoper, hierna Koverim NV genoemd en de klant. Deze voorwaarden hebben voorrang op de algemene en/of andere voorwaarden van de klant, zelfs indien deze bepalen dat zij als enige gelden. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts mogelijk na voorafgaande en schriftelijke toestemming van Koverim NV. Koverim NV behoudt zich het recht voor om de bepalingen van deze voorwaarden te wijzigen. Het in ontvangst nemen van de geleverde producten van Koverim NV beduidt de onvoorwaardelijke aanvaarding van onderhavige algemene voorwaarden en de verbintenis er zich aan te houden. Bij het plaatsen van online bestellingen via de website van de verkoper worden de specifieke gebruiksvoorwaarden van de website eveneens van toepassing. De eventuele nietigheid van één van de bepalingen van onderhavige algemene voorwaarden zal geenszins invloed hebben op de geldigheid van de andere clausules. Het niet opeisen van een recht of het niet toepassen van een sanctie door Koverim NV houdt geenszins een afstand van recht of verzaking in.


2. Offerten

Al de offerten van Koverim NV zijn geldig gedurende een termijn van 90 kalenderdagen, behoudens anders vermeld, en scheppen geen verbintenissen in hoofde van Koverim NV Elke overeenkomst of bestelling bij Koverim NV komt slechts tot stand na schriftelijke of elektronische bevestiging door Koverim NV.


3. Prijsverhoging, onbeschikbaarheid en wijziging

De prijzen opgegeven door Koverim NV zijn gebaseerd op actuele prijzen, en onderworpen aan koersen van buitenlandse valuta’s, invoerrechten, heffingen, belastingen en tarieven zoals gekend op het ogenblik van de aanbieding (offerte of online). Koverim NV behoudt zich echter het recht voor om de prijzen te verhogen indien één of meerdere van voorgaande elementen verhogen. Koverim NV heeft het recht wijzigingen of aanvullingen aan te brengen aan de producten, in het geval deze het gevolg zijn van de technische evolutie van de producten, economische voorwaarden of wegens niet-beschikbaarheid op de markt. Koverim NV spant zich in om in een dergelijk geval een zo gelijkwaardig mogelijk alternatief in de plaats te stellen. De producten die Koverim NV online te koop aanbiedt gelden binnen de uitdrukkelijke limieten van beschikbare stocks, in de magazijnen of bij de leveranciers van Koverim NV. Indien het product onbeschikbaar is, zal een gebeurlijke betaling gecrediteerd worden.


4. Risico

Onverminderd het eigendomsvoorbehoud vermeld onder punt 9, zijn de risico’s ten laste van de klant vanaf het verlaten van de magazijnen van Koverim NV Bij niet-betaling of bij het niet respecteren van één van de bepalingen van onderhavige voorwaarden, kan Koverim NV van rechtswege en zonder ingebrekestelling tot de onmiddellijke ontbinding van de overeenkomst overgaan, onverminderd het recht om de geleverde producten terug te nemen en een schadevergoeding te eisen.


5. Bezwaren

Behoudens andersluidend beding, zal de klant zijn klachten per kerende schriftelijk overmaken aan Koverim NV binnen de 2 werkdagen na levering van de goederen voor wat betreft zichtbare gebreken of niet-conformiteit, en binnen de 2 werkdagen na de ontdekking van verborgen gebreken. Geen aansprakelijkheid voor zichtbare en verborgen gebreken kan weerhouden worden in hoofde van Koverim NV indien deze termijnen zonder ontvangst van het hierboven vermelde schrijven zijn verstreken. De tijdige, gegronde en bewezen klachten van de klant zullen aanleiding geven tot de herstelling of de (gehele of gedeeltelijke) vervanging van het product door Koverim NV zonder dat Koverim NV daarenboven tot schadevergoeding kan gehouden zijn. Betwisting van de facturen van Koverim NV dienen te gebeuren – op straffe van verval – binnen de tien dagen na factuurdatum.

Particuliere klanten kunnen binnen de 7 dagen volgend op de ontvangst van de elektronische bestelde, niet-bederfbare goederen die niet bevallen, terugzenden op eigen kosten en dit uitsluitend in hun originele verpakking en vergezeld van de factuur.


6. Levering

Koverim NV zal alle redelijke maatregelen nemen teneinde de bestelde producten tijdig te leveren. Leveringstermijnen zijn steeds indicatief en vormen in hoofde van Koverim NV geen resultaatsverbintenis. Een eventuele vertraging in de uitvoering ten gevolge van overmacht, kan Koverim NV nooit verplichten tot schadeloosstelling, noch oorzaak van weigering van de bestelling uitmaken. Koverim NV behoudt zich het recht voor gedeeltelijke leveringen te verrichten. De verzendingen van producten geschieden franco op de voor Koverim NV voordeligste manier. Voor spoedleveringen vallen de bijkomende kosten ten laste van de klant. Elke bestelling is bindend voor de koper. Elke annulering van de bestelling door de klant dient schriftelijk te gebeuren binnen een nuttige termijn en dient door Koverim NV te worden aanvaard. In geval van laattijdige annulering van de bestelling is de klant een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belope van 20% van de waarde van de bestelling, onverminderd hogere bewezen schade in hoofde van Koverim NV. Koverim NV behoudt zich het recht voor een bestelling of een gedeelte van een bestelling te annuleren of uit te stellen in geval van problemen bij de leveranciers of bij overmacht, zonder dat Koverim NV daarvoor enige schadevergoeding kan verschuldigd zijn.


7. Oorspronkelijke verpakking

De klant / wederverkoper is verplicht alle door Koverim NV in het verkeer gebrachte artikelen uitsluitend te verhandelen in de originele, van Koverim NV afkomstige detailverpakking, zonder enige verandering of beschadiging daaraan.


8. Garantie

Wettelijke Garantie: Voor consumenten geldt de wettelijke garantie van 2 jaar. Deze garantie dekt enkel een gebrek aan overeenstemming dat reeds bestond bij de levering van de goederen. Gedurende deze 2 jaar verbinden wij ons ertoe het defecte artikel – of onderdeel – kosteloos te vervangen of herstellen. Wij behouden ons het recht voor om het artikel om te ruilen indien de kosten voor herstelling buiten verhouding zijn, of indien een herstelling onmogelijk is. Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden na de levering, worden niet geacht aanwezig te zijn op het ogenblik van de levering, behoudens tegenbewijs van de Klant.

Garantievoorwaarden: Om een beroep te doen op een garantie, moet je het aankoopbewijs, het kasticket of de factuur kunnen voorleggen. De garantie is niet overdraagbaar. Elk gebrek dient binnen de 2 maanden na vaststelling, binnen de garantieperiode, ervan te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

Uitsluitingen: De garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verergering van de toestand door nalatigheid, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met het doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het toestel, hardhandig gebruik, foutieve montage, slecht onderhoud, abnormaal, commercieel of incorrect gebruik. Zij is evenmin van toepassing op artikelen met een kortere levensduur – zoals bijvoorbeeld slijtageartikelen of artikelen met een kortere vervaldatum – of in geval van tussenkomst door een niet door ons aangewezen derde.


9. Publiciteitsmateriaal

Publiciteitsmateriaal, eigendom van Koverim NV, wordt slechts in bruikleen gegeven en zal op eerste verzoek van Koverim NV in goede staat worden terugbezorgd.


10. Eigendomsvoorbehoud

Alle geleverde producten blijven eigendom van Koverim NV tot volledige betaling van de hoofdsom, interesten, kosten en belastingen. De eventuele levering van de verkochte zaak houdt geen afstand van dit eigendomsvoorbehoud in. De door Koverim NV gebruikte vervoersmiddelen zoals collies, containers, bakken, zelfs indien deze bij de klant tijdelijk achterblijven uit praktische redenen, alsmede toestellen in huur of bruikleen, blijven de uitsluitende eigendom van Koverim NV of diens leveranciers.

De klant verbindt er zich toe op eerste verzoek van Koverim NV op de verkochte, verhuurde of ter beschikking gestelde producten deze gegevens aan te brengen welke hen identificeerbaar maken en/of de eigendom van Koverim NV bevestigen. De klant zal zich bovendien verzetten tegen iedere daad van derden die het eigendomsrecht van Koverim NV zou kunnen schaden en zal niet door zijn eigen doen of laten het eigendomsrecht van Koverim NV in het gedrang brengen. De klant zal Koverim NV onmiddellijk informeren omtrent iedere aantasting of mogelijke aantasting van diens eigendomsrecht. Koverim NV eigent zich kosteloos het recht toe om dit eigendomsvoorbehoud met alle mogelijke publiciteit te verzekeren, zonder dat de klant aanspraak kan maken op enige vergoeding voor eventuele gevolgen in zijnen hoofde van een dusdanige publiciteit.


11. Leeggoed

Koverim NV kan voor het leeggoed dat zij gebruikt voor de levering een waarborgsom vragen van de klant. Het gefactureerde leeggoed wordt teruggenomen door Koverim NV tegen het bedrag van de waarborgsom. Het leeggoed moet in goede staat, niet bevuild, niet beschadigd, in voorkomend geval duidelijk gemerkt met de gedeponeerde merken van de veilingen, terugbezorgd worden. De kisten mogen door de kopers niet ter beschikking gesteld worden van derden en niet gebruikt worden voor andere doeleinden dan de verpakking van de daarin aangekochte producten. De klant kan niet meer leeggoed terugbrengen dan ontvangen.


12. Betaling

In België zijn de prijzen van Koverim NV (behoudens uitdrukkelijk anders vermeld) exclusief btw en exclusief verzendkosten, accijnzen en heffingen. Behoudens andersluidend beding, zijn alle facturen contant en zonder korting betaalbaar op het moment van de levering. Voorschotfacturen voor bestelde doch niet geleverde goederen zijn betaalbaar binnen de acht dagen na factuurdatum. Alle facturen, zelfs indien nog niet vervallen, worden onmiddellijk opeisbaar in geval van enige betalingsachterstand. Ingeval van aanvraag tot gerechtelijk akkoord, staking van betaling – zelfs niet officieel vastgesteld -, overdracht van een handelsfonds, sluiting van een handelsfonds, bij vereffening van de klant of elk ander feit wijzend op een insolvabiliteit van de klant, worden alle facturen, zelfs niet vervallen, betreffende de geleverde koopwaar onmiddellijk opeisbaar. Koverim NV behoudt zich in deze gevallen tevens het recht voor gedane bestellingen te annuleren door eenvoudige kennisgeving aan de koper, of diens rechtsopvolger, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn. Koverim NV behoudt zich het recht voor de gedeeltelijke leveringen te factureren. Koverim NV heeft het recht schuldvorderingen tegenover de klant te compenseren met eventuele vorderingen van de klant ten opzichte van Koverim NV.

Verwerking van online betalingen: Koverim NV doet een beroep op externe professionele en gespecialiseerde partners die een betalingsplatform beheren voor de afhandeling van online betalingen. Koverim NV stelt alles in het werk om het online betalingsverkeer op een gebruiksvriendelijke en veilige manier en met respect voor de persoonlijke levenssfeer te organiseren. De financiële gegevens van de klant die worden ingevoerd in het kader van een online betaling worden enkel uitgewisseld tussen de externe partner en de betrokken financiële instellingen. Koverim NV heeft geen toegang tot de vertrouwelijke financiële gegevens van de klant. De online betalingen gebeuren met behulp van beveiligde protocollen. Op alle online betalingen zijn de algemene voorwaarden van de externe beheerder van het betalingsplatform van toepassing, die eveneens de alleenverantwoordelijkheid draagt met betrekking tot de correcte uitvoering van alle online betalingen. Denk eraan dat het transactiebedrag op het moment van de transactie rechtstreeks bij uw kredietkaart in rekening wordt gebracht

Niet-betaling: Het bedrag van elke vervallen factuur wordt van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verhoogd met een intrest van 1% per maand vanaf de factuurdatum, waarbij elke begonnen maand beschouwd wordt als zijnde verlopen, en met een forfaitaire vergoeding ten belope van 10% op het bedrag van de nog onbetaalde facturen, met een minimum van 100 EUR, en met de inningskosten en honoraria. De forfaitaire schadevergoeding dekt onder meer het door Koverim NV opgelopen tijdsverlies, de kosten van briefwisseling, de verplaatsingskosten, de stoornis in haar bedrijf en eventuele vergoedingen betaald voor incassodiensten. Alle kosten in verband met de invordering langs gerechtelijke weg zullen ten laste van de klant worden gelegd. In zoverre de klant in gebreke blijft om één of meer uitstaande vorderingen ten aanzien van Koverim NV te voldoen, kan Koverim NV alle leveringen van haar producten opschorten tot aanzuivering van alle rekeningen inclusief de forfaitaire schadevergoeding en verwijlinteresten.


13. Goederen voor persoonlijk gebruik

Goederen gefactureerd, geleverd en bestemd voor ”persoonlijk gebruik” mogen niet worden voortverkocht. Koverim NV kan niet aansprakelijk gesteld worden voor niet-naleving van deze bepaling door de klant.


14. Aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid van Koverim NV is beperkt tot de aansprakelijkheid die dwingend door de wet is opgelegd. Koverim NV is niet aansprakelijk voor onrechtstreekse schade, zoals verlies van omzet, winstderving of stijging van de algemene kosten. Koverim NV is evenmin aansprakelijk voor gebreken die rechtstreeks of onrechtstreeks veroorzaakt worden door een daad van de klant of van een derde, ongeacht of deze worden veroorzaakt door een fout of nalatigheid. Indien de aansprakelijkheid van Koverim NV wordt weerhouden, is Koverim NV er enkel toe gehouden het betrokken product te vervangen en, indien dit niet mogelijk is, de prijs terug te betalen. Koverim NV kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de schade ingevolge vertragingen of gebreken in de uitvoering van haar verbintenissen als deze vertragingen of gebreken het gevolg zijn van feiten of omstandigheden die onafhankelijk zijn van haar wil, die niet te voorzien zijn of die niet vermeden kunnen worden (bv. gehele of gedeeltelijke stagnatie van het vervoerapparaat, ziekte onder het personeel van Koverim NV telecommunicatieproblemen, bedrijfsstoornis of tekortkomingen vanwege leveranciers van Koverim NV . Koverim NV zal alles in het werk stellen om de duur ervan tot het strikte minimum te beperken en de klant ervan te verwittigen als deze feiten of omstandigheden beëindigd zijn.


15. Rechtskeuze

Alle geschillen in verband met facturen van Koverim NV of contracten gesloten met Koverim NV vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van en zullen beslecht worden door de Rechtbanken van het arrondissement Antwerpen. Behoudens anders overeengekomen, worden alle verhoudingen tussen Koverim NV en haar klanten, alsook de toepassing en interpretatie van onderhavige algemene voorwaarden beheerst door het Belgisch recht.

 

Alle prijzen zoals vermeld op onze website, zijn inclusief BTW.